เกี่ยวกับเรา Asia Nursing Home

เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

Asia Nursing Home

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบและได้รับ รางวัลอันดับ 1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ บริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 , 2559 , 2561 ด้วยการคัดเลือดจากทั่วประเทศ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , รางวัลสถานบริการผู้สูงอายุดีเด่น 2560 โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ , รางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการ ขนาดเล็ก 2562 และรางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ 2562

อีกทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้ประกอบการธุรกิจด้านผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากทั้งในและต่างประเทศอาทิ เช่น

การจัดโครงการ

การศึกษาดูงาน

วิทยากรพิเศษ

การสัมภาษ์ต่าง ๆ

การจัดโครงการ

Project arrangement

โครงการความร่วมมือกับ ร.พ.อิชิ (ประเทศญี่ปุ่น) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และนักกายภาพบำบัด

โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีผู้สูงอายุกับ บริษัท SCG

โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สำหรับดูแลผู้สูงอายุกับ CT Asia Robotics

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาหาร สำหรับผู้สูงอายุกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์าหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาดูงาน

Study visit

การสัมภาษ์ต่าง ๆ

Guest speaker

วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอแบค, มหิดล และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศใต้หวัน

วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับ “พยาบาลกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” โดยสภาการพยาบาล

วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับ “Key Success ในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การสัมภาษ์ต่าง ๆ

Various interviews