บทความ
คุณสมบัติของศูนย์บริการและบริกรมีอะไรบ้าง

การบริการดูแลผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องมีการเอาใจใส่เป็นพิเศษและต้องมีเข้าใจในความละเอียดอ่อนมากซึ่งจะมีความแตกต่างจากการดูแลเด็กมากพอสมควรเลยเพราะเด็กนั้นมีความไร้เดียงสาต่อให้ดื้อหรือซนแค่ไหนเค้าก็มีโอกาสเชื่อฟังและให้ความเคารพเราในฐานะผู้ใหญ่ได้ แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนั้นเราจะให้การดุหรือการใส่เสียงดังไม่ได้ และสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะทำเมื่อดูแลผู้สูงอายุนั้นคือการเข้าใจพวกเค้าเหล่านั้น ไม่ใช่ให้เค้ามาเข้าใจเรา ดังนั้นการเอาใจใส่และรับฟังดูเป็นวิธีที่น่าจะเข้าท่าและดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้ว แล้วผู้สูงอายุนั้นมีโรคประจำตัวจนไม่สามารถช่วยหรือตัวเองได้ละไม่ว่าจะติดเตียงหรือไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้โดยเราจะขอแนะนำการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้ โดยทางเราจะขอยกตัวอย่างจากโรค อัลไซเมอร์ ที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกันซะส่วนใหญ่

สถานที่ดูแลของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ต้องมีความเหมาะสมอย่างไร
ความเหมาะสมของสถานที่ดูแลของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงมีความสำคัญหรือไม่ ??
คำตอบคือ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สถานที่ดูแลของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงต้องมีความเหมาะสมในด้านการใช้งาน เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดูแล บ้านพักผู้สูงอายุ โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งบ้าน ต้องมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ซึ่งสถานที่ดูแลนั้นต้องมีความเหมาะสมในเรื่องของพื้นที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก การจัดสถานที่ให้เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ พื้นที่ของเตียง หรือพื้นที่ของผู้ดูแล ที่สะดวกและมีความเหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง
วิธีคลายความเหงาในสถานที่ดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอารมณ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้สูงอายุบางคนจะมีอารมณ์แปรปรวนเกิดจากความเหงา หว้าเหว่ หรือรู้สึกสูญเสีย เสียอำนาจในหน้าที่การงาน จากเดิมที่เคยมีหน้าที่การงาน มีตำแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมที่ได้รับการยอมรับ อำนาจในการตัดสินใจ การตัดสินใจในที่ทำงาน การตัดสินใจภายในครอบครัว การตัดสินใจในทางเลือกดูแลสุภาพ เสียความสามารถในการทำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น เป็นหัวหน้าครอบครัว การทำอาหารให้ทุกคนในครอบครัวทาน หรืองานอดิเรก เช่น ทำสวน ทำความสะอาดบ้าน งานฝีมือที่ตนสนใจ เนื่องด้วยความเสื่อมถอยของสมดุลร่างกาย ที่มีการเสื่อมถอยลงตามช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย ซึ่งผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจะยิ่งมีความรู้สึกทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก ผู้ป่วยติดเตียงจะรู้สึกว่าตนไร้ค่า เป็นภาระของผู้ดูแล ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเดิม แต่ความจริงแล้วท่านยังคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของครอบครัวเสมอ ผู้สูงอายุที่ต้องมาพักอาศัยในสถานดูแลจะมีความรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยว เนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุตรหลาน บางคนต้องแยกตัวออกจากครอบครัวมาพักรักษาตัว จึงเป็นโจทย์สำคัญของสถานที่ดูแลที่จะทำให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงคลายเหงาและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวได้อย่างไร ในสถานเลี้ยงดูต่างๆ มักจะมีการทำกิจกรรมนันทนาการ สำหรับช่วยในการคลายความเหงา หรือการเสริมสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้น หรือเรียกว่า “การสร้างสังคมผู้สูงอายุ”
คุณค่าในตนเอง สิ่งสำคัญของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในสถานดูแล
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)  คือการที่ผู้สูงอายุสามารถเห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ว่าจะประสบกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ส่งผลต่อจิตใจไม่ว่าจะทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับและพึงพอใจในตนเอง ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตนเองและการเคารพตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในสถานดูแลหรือบ้านพัก จึงต้องมีการเห็นคุณค่าในตนเองจึงจะเกิดความมั่นคงด้านจิตใจ และสามารถมองถึงคุณค่าในตนเอง
ความสะอาดของสถานที่ดูแลและผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง
สถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ และความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ดูแลต้องให้ความสำคัญและเอาใส่ใจในเรื่องของความสะอาดในด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาการสะสมของเชื้อโรค และยังช่วยให้เกิดความสะอาดแก่ผู้สูงอายุ
5 การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในสถานดูแล

การดูแลผู้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงนั้น ผู้ดูแลต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดูแล เพราะนอกจากที่ผู้สูงอายุจะมีความชราภาพตามการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยแล้ว ผู้สูงอายุบางรายทีมีอาการป่วยติดเตียงที่ต้องมีการดูแลในระยะยาวหรือที่เรียกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพึง คือการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เช่น ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต ภาวะซึมเศร้า ซึ่งผู้ดูแลนั้นต้องมีการดูแลร่วมกับแพทย์ในการรักษาโรคควบคู่ไปด้วย โดย 5 วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 

   1 2

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY