เกี่ยวกับเรา
           มารู้จักเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
 
                     เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม (Asia Nursing Home) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบและได้รับ
              รางวัลอันดับ 1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
              บริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 , 2559 , 2561 ด้วยการคัดเลือดจากทั่วประเทศ โดย
              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , รางวัลสถานบริการผู้สูงอายุดีเด่น 2560 โดย
              กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ , รางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการ
              ขนาดเล็ก 2562 และรางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ 2562
              อีกทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้ประกอบการธุรกิจด้านผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
              และเอกชน จากทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่น
       
              • ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
              มหิดล ในการร่างมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ) และเป็นสมาชิก
              ของสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
                     • วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอแบค,
              มหิดล และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศใต้หวัน
     
               • วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับ “พยาบาลกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” โดยสภาการพยาบาล
   
                 • วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับ “Key Success ในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” โดยกรมพัฒนา
              ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
                   • วิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย
              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
     
               • ต้อนร้บคณะศึกษาดูงานจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA:ไจก้า)
              ที่ประกอบด้วยนักศึกษา และผู้ประกอบการด้านเนอร์สซิ่งโฮมจาก ประเทศญี่ปุ่น
 
                   • โครงการความร่วมมือกับ ร.พ.อิชิ (ประเทศญี่ปุ่น) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้
              ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และนักกายภาพบำบัด
 
                    • ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศฮ่องกง, ญี่ปุ่น
              และสิงคโปร์
                     • ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน ณ Blue Rose ประเทศญี่ปุ่น
                     • โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีผู้สูงอายุกับ บริษัท SCG
                     • โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สำหรับดูแลผู้สูงอายุกับ CT Asia Robotics
                     • โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาหาร สำหรับผู้สูงอายุกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
              ผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
                     • ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กับนิตยสารหนึ่งในกระทรวงสาธารณะสุข
                     • ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ประสบความสำเร็จ กับหนังสือพิมพ์
              บางกอกโพสต์ , เดอะเนชั่น และนิตยสาร a day

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY